Proclaimer

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van stad Vilvoorde en gemeente Machelen. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

De lokale besturen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. De lokale besturen zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

De lokale besturen leveren de best mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. De lokale besturen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageren we ons ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie@machelen.be

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de lokale besturen worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de lokale besturen.

De lokale besturen en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt. 

Links naar websites beheerd door derden

De lokale besturen plaatsen links op deze website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. De lokale besturen geven geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kunnen hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk worden gesteld.

De lokale besturen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behouden de lokale besturen zich het recht voor de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen.

Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan de lokale besturen via communicatie@machelen.be

De lokale besturen behouden zich het recht voor om links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

De lokale besturen verzamelen met deze website geen persoonsgegevens tenzij u deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan de lokale besturen dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De lokale besturen verwerkt de persoonsgegevens om aan de bezoeker van de website een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met deze bezoeker in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat de lokale besturen persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan de lokale besturen de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Op aanvraag verlenen de lokale besturen aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018 hebt u de volgende rechten:
• recht tot inzage van uw persoonsgegevens;
• recht tot verbetering van uw persoonsgegevens;
• recht tot wissen van uw persoonsgegevens, tenzij door de wet verplicht.

De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service te kunnen verlenen.
Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt, heeft dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan worden verstrekt.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens tenzij dit door de wetgeving verplicht is.

De lokale besturen zijn sterk begaan met de veiligheid en de privacy van de persoonsgegevens waarover we beschikken.

Klachten over de omgang met privacy?

Contacteer privacy@machelen.be of contacteer de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. De gemeentebesturen van Kortenberg, Herent en Bertem behouden elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.